कुछ तुमुन

कुछ तुमुन फरकै, कुछ मि फरकोलु.
कुछ तुमुन सनकै, कुछ मि सनकोलु.

कुछ तुमुन चितै, कुछ मि चितोलु.
कुछ तुमुन बिंगै, कुछ मि बिंगोलु.

कुछ तुमुन लमडै, कुछ मि लमडोलु. 
कुछ तुमुन भक्कलै. कुछ मि भक्कलोलु.

कुछ तुमुन तरसै, कुछ मि तरसोलु. 
कुछ तुमुन मनै, कुछ मि मनोलु.

कुछ तुमुन टरकै, कुछ मि टरकोलु. 
कुछ तुमुन सस्ये, कुछ मि सस्योलु.

कुछ तुमुन चड़कै, कुछ मि चड़कोलु. 
कुछ तुमुन सनै, कुछ मि सनोलु 

कुछ तुमुन पकै, कुछ मि पकोलु.
कुछ तुमुन थड़कै, कुछ मि थड़कोलु.

कुछ तुमुन सिखै, कुछ मि सिखोलु. 
कुछ तुमुन पढ़ै, कुछ मि पढ़ोलु. 

लेख :- हरदेव नेगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *