जु ह्वे सु कन्न ह्वे

ना यनु ह्वे ना तनु ह्वे,
जु ह्वे सु कन्न ह्वे।
अरे ह्वोंण वालि बात छैई त् ह्वेगि।
पर बात या चि कि,
ह्वे पर ह्वे कन्न क्वेक्।

ना सौ छो ना सबद छो,
ना दिन छो ना बार छो।
ना कैन पूछि छो ना जाचि छो,
पर तुम ही बतावा ह्वे कन्न क्वै।

अरे ह्वेईं बात कु बंतगण ना बंणा,
जु बात ह्वेगि वीं बात थैं बिसरे जा।
पोर परार भी तुम यनि बात बणांई,
कुछ ह्वैई नि छो फिर भी तुमुन बात सराई।

पर मेरु जिकुड़ु बोदू कुछ त ह्वे चा,
अब तुम ही बता कि बात क्या ह्वे।
कैका बाना ह्वे अर किलै ह्वे।
सुद्धि तुम दिमाग मा बैम ना बूता।

बात बैम की नि चा,
बात या चि कि ह्वे कन्न क्वे।
ना तुम थैं कुछ पता ना मिथैं कुछ पता।
फुंड फूका!
यन्न करा एक एक पैक हौर बंणा अर बात खतम करा,
जु ह्वेगि सु ह्वेगि

लेख- हरदेव नेगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *