एैंसू बसग्याल

कन्न् एै यु एैंसू बसग्याल।
बिना काजा कु ह्वे मै मुंड कपाल।।।।
माया का कुबाटा पर।
अजांण छा म्यारा जिकुड़ा का हालचाल।।।

पैल् पैली छुंयूं कु खूब ह्वे गगणाट।।।
माया का सरसोंन् काटि सैरि रात।
छुंयूं  कु सौंण भि यनु बरखि।
कभि ये होण् त् कभि ते होण् परखि।।
बल मि भी  फस्यूं अब  माया का जाल।।
कन्न्,,,,,,,,,,,,,,,, बसग्याल।।।

वींका रंग रूप का छौय्या खूब फूटिन।।।।।
म्यारा रूखा जिकुड़ा माया का कोंपला उगिन।
स्वोचि ईं बरखा मा अब रूझी जौं।
जन भी ह्वो अब ईं गाड तौरी जौं।
माया मा रुझी-2 ह्वेग्या म्यारा बुरा हाल।
कन्न्………………..बसक्याल्।।।।।

वींकी रुझि लटुलि पणंधार छन्न् बगोंणी।
संगति अब वींकी मुखड़ि दिख्येंणी।
म्यारा बाला मन् मा प्यार की कुरेणी लौकीग्ये।
अब ये प्यार का रग्वाणा मां दिल कि कूणी ऊजणि ग्ये।।
समंलि समंलि क् भी लमडि ग्यों मि भ्याल्।
कन्न् …………… बसग्याल

माया का चिफला बाटा मा हर् क्वी रौणी जांद।।
सौंण मैने माया त् बस द्वी चार मैना रांद।।
अब स्वोचदू मि हैका सौंण अब क्वी यन् बात न हो।।
माया हो त् सौंण से पैली हो।। न यन् क्वी छिबणाट हो।
फुंड फूका। राजि खुशि निपटि ग्ये यु माया कु बसग्याल।।।
दुबरा नि ब्वोलु कभि।।।
कन्न्…………… बसग्याल

लेख- हरदेव नेगी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *